Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand – Historien

 

Bak etableringen av Folkelista stod en rekke samfunnsengasjerte innbyggere som var lei av bare å skrive leserinnlegg og fylle ut kommentarfelt. Vi ville ta ansvar for å gjøre forandringer. Disse forandringene krevde politisk makt. Vi mener det er naturlig at om man ønsker å påvirke politisk, så kan det gjøres gjennom medlemskap i et parti eller på en liste. Det er få vi kjenner i politikken som ikke gjør dette for å være med å påvirke.

Folkelista oppstod i all hovedsak på grunn av uenighet om store saker som havneflytting, kunstsilo, veiutbygging ved Gartnerløkka m.m. Dette fordi vi mente at innbyggernes stemme ikke var blitt tilstrekkelig hørt gjennom prosessene. Sakene var store byutviklingstrekk i regionen og derfor ville disse også ha en stor kostnad for alle, enten som ødeleggende faktor i etablerte bo- og marine miljøer, kommunale avgiftsøkninger, eiendomsbeskatning og unødvendig økte bompengebelastning som skulle brukes til andre ting enn veiutbygging.

Det hele startet for alvor tilbake i februar 2019 hvor flere mennesker var i kontakt i forhold til fattede vedtak knyttet til disse store sakene i Kristiansand. Spesielt mot slutten av februar måned ble flere forhold diskutert, både på telefon, gjennom møter og ikke minst på mail mellom en rekke forskjellige mennesker. Det ble blant annet diskutert tilbud om listeplassering og innmelding/utmelding i etablerte partier, oppstart av eget nytt parti, oppstart av liste, alt med klare tanker og felles mål om å få til en retningsendring for Kristiansand.

Initiativtakerne bak Folkelista har i tidlig fase selvsagt diskutert ulike retninger og muligheter, og har heller ikke lagt skjul på samtaler med andre politiske partier, men det ble tidlig klart at Folkelista ville stå på egne ben, uten historikk og med sine egne politiske saker og sine egne kandidater.

I forhold til mail sirkulert mellom flere personer i februar/mars så gikk bla følgende beskrivelser/kommentarer igjen;

«… sondering om ei ny, tverrpolitisk liste, til kommende kommunevalg. Tiden løper, men det er absolutt progresjon. Vi har sittet noen sammen og drodlet litt i forhold til ideer, tanker m.m., og meningen er at vi må forsøke å sette oss ned sammen flere av oss i nærmeste fremtid. Tanken er ei tverrpolitisk liste …

Intet er «hamret i stein» ennå, ei heller navn, men vi ser nå på punkter nevnt nedenfor … vi er selvsagt helt avhengig av det beste «laget» – og selvsagt er det da en fordel om du også kan spille inn aktuelle personer som du tror kan være med på å bygge et slagkraftig mannskap, og da et mannskap som kan få mange stemmer ved neste valg.

Følgende saker ble spesielt fokusert på;

 • Utvikling av alle bydeler i Kristiansand
 • Ny Ytre Ringvei før en billigere løsning på Gartnerløkka
 • Boligutvikling i Kongsgårdbukta, i stedet for container- og industrihavn
 • Bedre kollektivtilbud og fokus på gang- og sykkelveier
 • Økt satsing på idrett og frivillighet
 • Nei til kunstsilo betalt av det offentlige
 • Nei til gigantskoler
 • En verdig eldreomsorg i egen bydel
 • Fjerne eiendomsskatt
 • Bekjempe offentlig ukultur»

Som følge av meget positive tilbakemeldinger, diskuterte initiativtakerne navn på potensiell lederkandidat. Daværende varamann til bystyre for Høyre, Erik Rostoft ble nevnt som en solid kandidat, og et møte ble avholdt den 7. mars 2019 mellom Rostoft og to, på det tidspunktet, av de mest aktive, Svein Mykland (AP) og Svein-Harald Mosvold Knutsen (KrF). Møte var positivt, og allerede den 11. mars 2019 samlet en gruppe mennesker seg på Rostoft sitt kontor i Sørlandsparken. Møte anses å være det første offisielle møte for listen som i løpet av kort tid fikk navnet, Tverrpolitisk Folkeliste («Folkelista»).

Tilstede på møte den 11. mars 2019 var følgende personer; Erik Rostoft, Svein Mykland, Jostein Senumstad, Svein-Harald Mosvold Knutsen, Pål Usterud, Kjell Eivind Karlsen, Jørgen Pettersen, Leif Westgaard og Kristian Linge Tønnessen, foruten Anne-Kristin Krzyzowski fra Randesund Bydelsråd.

Påfølgende dag ble det utsendt mail til nevnte møtedeltakere. Mailen inneholdt bla følgende;

«… vedlagt følger kontaktinfo om personer som var der… og enkelte andre som ikke var tilstede i går, men som gjennom samtaler har vært tydelige på at de ønsker å stå på liste/være  ressurspersoner inn i dette prosjektet… sikkert også flere av dere, hatt kontakt med flere andre personer, noen har sagt nei, noen er i tenkeboksen, noen er på ja men må rydde unna litt saker først, noen sier ja men kan kanskje oppfattes som for kontroversiell osv… Avtalen i går er at Erik jobber litt på saker, og tar kontakt med enkelte av oss ved behov, og da med tanke på at hovedsaker er på plass førstkommende mandag kl 18 da vi tenker et nytt statusmøte.

Tiden er som nevnt svært knapp, og for å få et slagkraftig mannskap, så er det viktig at hver og en av oss gjør så mye fremstøt som mulig mot aktuelle kandidater ila denne uken, for derigjennom å se hva vi klarer å få forankret på en liste.»

Samtidig ble det også opprettet en gruppe på messenger, bestående av deltakende møtepersoner, senere utvidet til også å gjelde personer som kunne tenke seg å stå på liste eller som anses å være betydelige ressurspersoner for gruppen.

Nytt møte i gruppen ble holdt den 18. mars 2019, også denne gangen på Rostoft sitt kontor i Sørlandsparken. Gruppen var denne gangen utvidet, fortsatt stor optimisme og det var rask enighet om å gå videre med prosjektet. På møte ble det også valgt et interimstyre bestående av Aina Åmot, Jens Ravnaas, Erik Rostoft, Svein Mykland og Bernt Erik Olsen, med Svein-Harald Mosvold Knutsen som referent. Foruten fokus på prosjektet, så skulle spesielt interimstyret komme med forslag til valgliste til nominasjonsmøte.

På møte ble det også besluttet at det skulle skrives et leserinnlegg til FVN nettopp for å sjekke nærmere interessen for prosjektet. Innlegget, signert av Knut Sand (Ap), Erik Rostoft (H) og Svein-Harald Mosvold Knutsen (Krf), med spørsmål om Kristiansand trenger en ny Tverrpolitisk liste, ble publisert i FVN den 23. mars 2019. Interessen var formidabel.

Dernest gikk det slag i slag med flere samtaler, mail, møter hvor det bla den 25. mars 2019 ble levert underskriftslister til gruppen. Mer enn 300 underskrifter var allerede klare til nominasjonsmøte som ble avholdt torsdag 28. mars 2019 i Sørlandsparken. I forkant av nevnte nominasjonsmøte ble interimstyrets forslag til valgliste på 60 personer sendt ut. I oversendelsesskriv fremkom bla følgende;

«… Vedlagt følger interimsstyrets forslag til valgliste… Interimsstyret har etter beste evne gått gjennom svært mange, og gode kandidater, og har også måtte gjøre flere avveiinger i arbeidet. Det er et par kandidater som fortsatt jobbes aktivt med, og interimsstyret vil som følge av det be om fullmakt til å supplere/gjøre mindre endringer på listen… Personer som ikke får plass denne gang håper interimsstyret vil være en del av laget gjennom ressursgrupper og/eller som offisielle sympatisører…»

Nominasjonsmøte ble avholdt, men det ble under møte presisert fra interimstyret at flere personer som ønsket å stå på listen denne gangen ikke ble foreslått ettersom det ville bety betydelig frafall fra andre på listen. Møte gav enstemmig tilslutning til forslagene. Styret fikk fullmakt til å ferdigstille listen innenfor fristen med enkelte muligheter for supplering/justering.

Møte den 28. mars 2019 anses også å være stiftelsesdato for Folkelista. På samme møte ble for øvrig styret supplert med Annette Skeie Jakobsen og Svein-Harald Mosvold Knutsen. Styret bestod fra dette tidspunktet av totalt 7 personer, hvor alle anses å ha vært, og også fortsatt er, nøkkelpersoner for Folkelista. Disse 7 personene er for øvrig alle del av dagens bystyregruppe på totalt 11 personer.

Den 29. mars 2019 avklarte styret med Kristiansand kommune endelige deadlines og endelig format m.m. i forhold til innlevering av lister.

Listen på 62 kandidater (redusert til 61 på valgdagen) ble levert den 1. april 2019 like før kl 12, og forøvrig også sendt på mail til Kristiansand kommune like over kl 10 den aktuelle dagen. Samme dag fikk samtlige på listen, samt ressurspersoner, oversendt mail bestående av innlevert liste, samt møteprotokoll fra nominasjonsmøte. Det ble ellers gitt kort orientering, bla følgende ble skrevet;

«… Dette blir bra og dette blir gøy, men vi blir samtidig ikke bedre enn hvordan vi klarer å spille hele laget sammen. GRATULERER TL HELE GJENGEN!! Denne mailen går til HELE laget, men for forenklingen sin del så er ressurspersoner satt i kopi, men det presiseres at ressurspersonene er like mye en del av dette laget. Mailen går ellers til personer som står på valglisten. Valglisten ble levert i dag i Byhallen… Det gjøres oppmerksom på at vi har opprettet en lukket facebook-gruppe for alle «medlemmer». Denne gruppen heter «Folkelista Kristiansand»… Det ønskes å holde momentum oppe, og at vi kommer videre både på arbeid omkring saker, gruppeinndeling, web, prosess fremover, m.m. Det legges derfor opp til møte mandag 8. april kl 1800…»

Møteaktiviteten økte etter hvert betraktelig. Fokus var «politiske verksted» hvor det ble diskutert både i grupper knyttet til bydelsutvikling, og direkte rettet mot saker som skole, havn, kunstsilo, idrett/frivillighet, eldreomsorg, offentlig forbruk, Gartnerløkka osv. Dette arbeidet resulterte i et komplett program på 28 sider som ble gjennomgått på programmøte den 17. juni 2019, Kort etter ble programmet vedtatt og offentliggjort. Arbeidet rundt en enkel løpeseddel og annet markedsføringsmateriell ble så klargjort og bestilt. Parallelt ble budskapet publisert på egen Facebook- og nettside. Folkelista sin Facebook-side ble raskt nr.1 blant lokale politiske sider på sosiale medier.

Folkelista har fra tidlig fase vært tydelige på at deres hovedplattform for markedsføring skulle skje gjennom spesielt å selv skrive kvalitative leserinnlegg/artikler og kommentarer, for publisering gjennom egen Facebook- og internettside, samt øvrige media som bl.a lokale aviser som FVN, Budstikka og N247. Foruten om dette så skulle markedsføringen av Folkelista skje gjennom å treffe potensielle velgere på stands, egne møter og debatter.

Valgkampen startet i realiteten for Folkelista fra begynnelsen av juli, men tiltok i styrke i august frem til vi avholdt valgvake på Peppes hvor valgdagen ble kronet med 5,5% av stemmene og 4 representanter inn i bystyret for Kristiansand. Gjennom forhandlinger i ettertid har dette gitt oss representasjon i de fleste hovedutvalg, samt Erik Rostoft som varaordfører i Kristiansand i en sentrum-venstre koalisjon med flertall i bystyret.

Fra Folkelista sin side så ønsker vi å snakke med alle, da vi oppfatter at kommunikasjon er viktig og helt nødvendig for i fellesskap kunne komme frem til det beste resultatet. Gjennom kommunikasjon, gode møter og gode forhandlinger, hvor flere har gitt og tatt, så har Folkelista sammen med våre samarbeidspartnere på sentrum venstre siden kommet fram til en retningsendring for Kristiansand. Folkelista ønsker også en løpende og god dialog med opposisjonspartiene i bystyret.

Nettopp sakene har vi på Folkelista brukt mye tid og ressurser på å komme frem til. Fra vårt endelige program for perioden 2019-2023 har vi spesielt fokus som følger;

Tverrpolitisk Folkeliste ønsker;

 • sterkere bydeler og mindre sentralisering
 • større åpenhet rundt saksbehandling innenfor kommunal forvaltning, bl.a. åpnere høringsprosesser
 • meningsutvekslinger basert på kunnskap, engasjement og åpenhet, men med gjensidig respekt
 • en bredere og tidlig reell innbyggerinvolvering i store byplanmessige og økonomisk tunge saker

Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand sine hovedsaker er;

 • Betydelig fokus på bydelsutvikling
 • Økt innsats på skole, idrett, eldreomsorg, næring, miljø og kultur i alle bydeler
  • Vi vil at alle barn skal bli sett, og sier nei til gigantskoler
  • Tilrettelegging for de som strever i hverdagen
  • Vi vil ha en verdig eldreomsorg i egen bydel
  • Vi vil satse på bredden og massene innenfor frivilligheten og idretten, og vi vil ha idrett og kultur som adskilte satsingsområder
  • Vi sier ja til kunst, men nei til kunstsilo
  • Vi vil ha kulturskolene ut i bydelene, ikke sentralisert på Silokaia
 • Ytre Ringvei før, eller samtidig med, en betydelig nedskalert Gartnerløkka. Gartnerløkka er kostbar, gir null reisebesparelse og er i realiteten et byutviklingsprosjekt
 • Vei er i utgangspunktet en statlig oppgave, men gitt dagens organisering vil det være behov for noe bompenger. Bompenger skal øremerkes til vei og trafikkflyt for nye prosjekter, samt innfartsparkering. Bompenger skal ikke gå til byutvikling. Bompenger må ha en sosial profil og må ikke hindre familier med lav og midlere inntekt i å ha et fullverdig sosialt og aktivitetsbasert liv
 • Utredning av boligutvikling og/eller ferjevirksomhet ved Kongsgårdbukta, i stedet for industri- og containerhavn. Regionalt havnesamarbeid må utvikles, samtidig vil vi se på videreutvikling av KMV-området med dryport på Langemyr som havnelokasjon for Kristiansand
 • Eiendomsskatten skal på lengre sikt bort. I kommende valgperiode skal inntektene av kommunens eiendomsskatt reduseres med minst 10% årlig. Eiendomsskatten på primærbolig skal gjøres mer sosial, gjennom innføring av et betydelig bunnfradrag som blant annet vil gi førstegangsetablerere et insentiv til investering i egen bolig. Folkelista vil av effektivitets- og kostnadshensyn også jobbe for at Skatteetatens verdier benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Følgelig vil ikke Folkelista støtte en retaksering av eiendommene i Nye Kristiansand
 • Fokus på tilrettelegging av bærekraftige rammebetingelser for næringslivet, samt effektivisering av offentlig forvaltning/offentlige oppgaver
 • Stimulere offentlig og privat virksomhet til å delta i det «grønne» skifte
 • Et lokalt arbeidsliv som inkluderer innbyggere uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller arbeidsevne
 • Fokus på god økonomistyring i kommunen, derigjennom jobbe med effektivisering av offentlig forvaltning

Sakene var også hovedgrunnen til Folkelista ble etablert, vi ønsket, og ønsker fortsatt, endring i Kristiansand. Vi ønsker å bidra med vårt mannskap. Vi gleder oss!!

Kristiansand, november 2019

Styret i Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand