Folkelista satser sammen med Partiet Sentrum ved kommunevalget 2023

 

I lengre tid har vi i Tverrpolitisk Folkeliste vurdert hvordan vi skal fortsette vårt arbeid frem mot og etter valget i 2023. Dette var også et viktig tema på vårt medlemsmøte 29. januar i år.

I etterkant av dette har styret fortsatt dette arbeidet og på vårparten ble det etablert kontakt mellom Tverrpolitisk Folkeliste (TVP) og Partiet Sentrum (PS). Begge har utgangspunkt i en tverrpolitisk/blokkuavhengig tilnærming.
Partiet Sentrum deltok, som et nystartet parti, i Stortingsvalget 2021 og arbeider nå med å etablere seg lokalt over hele landet. Et lokallag for Agder er etablert og man ønsker nå å etablere et lokallag i Kristiansand og andre byer.
Gjennom en rekke møter mellom Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum ble det avklart at vi har mange felles politiske oppfatninger. Og få, om noen, områder der vi er uenige om politiske valg. Gjennom sommeren har en gruppe fra vårt styre og vår politiske ledelse avholdt en rekke møter med Partiet Sentrum og internt i Tverrpolitisk Folkeliste. Det har resultert i en 6 siders dokument som beskriver et samarbeid mellom Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum for å danne et lokallag av Partiet Sentrum i Kristiansand med henblikk på å stille til valg for Partiet Sentrum ved lokalvalget i Kristiansand i 2023. Partiet Sentrum vil også stille til valg ved fylketingsvalget i Agder.

Vi har avklart en rekke politiske saker, med tydelig avtrykk både fra Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum. Dette skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med et lokalt valgprogram for 2023 – 2027. Det er også avklart at Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum skal ha to listeplasser hver blant de fire øverste ved lokalvalget i Kristiansand i 2023, og at Erik Rostoft blir vår toppkandidat.

Styret i Tverrpolitisk Folkeliste vedtok i styremøte 29. august å anbefale medlemsøtet å inngå formelt samarbeid med PS. På vårt medlemsmøte 12. september ble styrets forslag til samarbeid mellom Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum vedtatt.

Dette betyr at kandidater fra  Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum stiller felles liste ved lokalvalget 2023 under Partiet Sentrum.
For å være valgbar, må man være medlem av Partiet Sentrum. Tverrpolitisk Folkeliste stiller ikke egen liste ved valget, men organisasjonen Tverrpolitisk Folkeliste vil bestå minimum til etter valget i 2027.
Folkelistas nåværende bystyregruppe vil fortsatt representere Tverrpolitisk Folkeliste i bystyret og alle andre politiske organer, og arbeide i henhold til Folkelistas valgprogram i inneværende periode.

Frem mot valget i 2023 vil en programkomite bestående av medlemmer fra både Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum utarbeide et nytt lokalt valgprogram. Dette vil for folkelistas medlemmer inneholde mange gjenkjennelige saker fra vår første bystyreperiode.

Vi håper alle våre medlemmer ser de mulighetene dette gir oss til å styrke og revitalisere laget og gjennom Partiet Sentrum fortsette det viktige arbeidet vi gjør i kommunen vår – også etter valget 2023. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å bli med på denne ferden videre.
Les mer om partiet sentrum på https://www.partietsentrum.no/ og meld dere gjerne inn som medlemmer.

Samarbeidet mellom Tverpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum blir offentliggjort på en pressekonferanse i ettermiddag. Fra Folkeliste vil Erik Rostoft, Jens Anders Ravnaas, og Marianne Myrene delta. Fra Partiet Sentrum kommer blant annet partileder Geir Lippestad og leder av Sentrum Agder Irene Solli.
Det er utarbeidet en kort pressemelding om samarbeidet, den kan du lese i denne utsendelse, sammen med det formelle vedtaket på vårt medlemsmøte.

Om du ønsker underlaget for samarbeidet (fellesdokumentet), send oss en mail (post@folkelistakrs.no) så får du det tilsendt.
Det nye lokal laget for Partiet Sentrum i Kristiansand blir formelt stiftet på et møte 27. oktober.

Vi de fleste av dere blir med oss videre.

Ønsker du mere informasjon, kan du kontakte gruppeleder på tlf 458 30103

Mvh
Marianne Myrene, styreleder
Jens Anders Ravnaas, gruppeleder

Vedtak i medlemsøtet i Tverrpolitisk Folkeliste 12. september 2022

Medlemsmøtet støtter styrets beslutning som er som følger:

Styret anser at den beste løsningen for Tverrpolitisk Folkeliste sine saker i den kommende
valgperioden, er å inngå et lokalt samarbeid med Partiet Sentrum. Vi går da sammen
om å danne et lokallag i Partiet Sentrum.

 

Erik Rostoft stiller som ordførerkandidat og Jens Anders Ravnås stiller som en av de
4 øverste kandidatene på Partiet Sentrum sin valgliste.
Tverrpolitisk Folkeliste legges ikke ned, men består som organisasjon og opprettholder sitt
foretaksnummer med de rettigheter og forpliktelser som følger med. Det gjøres
minimum frem til og med valget 2027, hvor det da skal foretas en ny vurdering om
Tverrpolitisk Folkeliste sin fremtid.
Alle Tverrpolitisk Folkeliste sine økonomiske forpliktelser opprettholdes og betales fortløpende av
kasserer. Alle digitale plattformer beholdes, og styret anbefaler at det settes av midler
til betaling av forpliktelser frem til 2027.
Årsmøter gjennomføres på vanlig måte og styret anbefaler at årsmøtet ser på en
mulig reduksjon av medlemskontingenten i perioden frem til 2027.
Fra neste valg skal, all politisk virksomhet gå ut ifra et vedtatt samarbeid med Partiet
Sentrum, hvor Tverrpolitisk Folkeliste ikke stiller egen liste til valget.
Styret tilslutter seg det felles dokumentet mellom Tverrpolitisk Folkeliste og Partiet Sentrum, datert 29.08.22 som
grunnlag for politisk satsing i 2023.

Pressemelding fra Partiet Sentrum og Tverrpolitisk Folkeliste

Forente krefter danner lokallag av Partiet Sentrum:
«Vi vil skape et slagkraftig sentrumsalternativ i Kristiansand»

Partiet Sentrum etablerer lokallag i Kristiansand, og blir med det klar for å delta i lokalvalget i 2023.
Etableringen skjer gjennom forente krefter av eksisterende medlemmer i Partiet Sentrum og nye
medlemmer fra Tverrpolitisk Folkeliste. Gjennom et blokkuavhengig ståsted basert på
menneskerettigheter og bærekraftsmål, finner vi et sterkt felles engasjement for politisk arbeid i byen
vår.

– Vårt mål er å komme inn i bystyret med en gruppe på minst 4 representanter ved kommunevalget i
2023. Vi har en målsetning om å bli representert i alle hovedutvalgene. Vi har også ambisjon om å
stille liste til Fylkestingsvalget, samt på nytt å delta i nasjonal valgkamp i stortingsvalget 2025 med økt
styrke og gjennomslagskraft, sier Irene Solli, nasjonal nestleder i Partiet Sentrum og tidligere
bystyrepolitiker i Kristiansand.

I løpet av oktober vil det bli formell stiftelse av lokallag og valgt nominasjonskomite og programkomite
som skal utarbeide valglister og valgprogram.

Nåværende varaordfører lanseres som toppkandidat
Erik Rostoft, som nå er varaordfører i Kristiansand, er en av dem som går inn som nytt medlem i
Partiet Sentrum. Han seiler opp som en naturlig toppkandidat med den rollen han i dag besitter i byen.

– Gjennom en rekke sonderingsmøter har vi sett at det er store likheter i politiske mål mellom Partiet
Sentrum og Tverrpolitisk Folkeliste. Vi ønsker å fortsette vårt engasjement i et parti som har et
regionalt og nasjonalt apparat. Den blokkuavhengige plattformen og de samlende politiske målene
gjorde valget om å bli en del av Partiet Sentrum helt naturlig. Våre velgere vil kjenne seg igjen i det
valgprogrammet vi nå skal vedta for byen vår, sier Rostoft.

Politiske hovedsaker i kortpunkter:
• Kampen mot utenforskap er vår sak nr 1. Både nasjonalt og lokalt trenger vi konkrete og
strukturelle grep for å lykkes med inkludering.
• Innbyggerinvolvering og satsing på utvikling av bydelene vil være sentralt for oss.
• Vi vil styrke og utvikle helse- og omsorgssektoren gjennom et balansert tilbud fra det
offentlige, private aktører og frivillige organisasjoner.
• Kristiansand skal være en serviceinnstilt kommune som yter gode og målrettede tjenester
• Næringspolitikken skal stimulere til økt og bærekraftig verdiskapning, og kommunen skal være
en pådriver for at Kristiansand næringsliv viser vei for nyskapende, grønne næringer.
• Partiet Sentrum vil være tydelige i klima- og miljøpolitikken lokalt gjennom å sikre tiltak som er
effektive for å nå konkrete klimamål for kommunen og innbyggerne.

Dagens bystyregruppe av Tverrpolitisk Folkeliste vil bestå bystyreperioden ut. Vedtatt valgprogram
gjelder til nytt bystyre settes etter valget i 2023.

Dagens bystyregruppe av Tverrpolitisk Folkeliste vil bestå bystyreperioden ut. Vedtatt valgprogram
gjelder til nytt bystyre settes etter valget i 2023.

– Ambisjonen om å gjøre sentrum til et reelt alternativ i Kristiansand skjer sammen med naturlige
samarbeidspartnere for Partiet Sentrum. Vi ønsker å utfordre både den etablerte blokktenkningen og
de etablerte parti-strukturene i Kristiansand, samtidig som vi vil bringe en politisk stabilitet inn i by-
politikken. Vi setter fokus på målene og løsningene istedenfor å tviholde på gamle ideologier som ofte
skaper unaturlige skiller, avslutter Solli og Rostoft.

For ytterligere informasjon:
kontakt Irene Solli 926 66 207 eller Jens Anders Ravnaas 458 30 103

Det Angår Deg - Medlemsintervju med Thomas Haarr
Det Angår Deg - Medlemsintervju med Th...
Vi har invitert styremedlem Thomas Haarr til ett intervju hvor han forteller litt om seg selv og hvorfor han ble i...
00:17:34
April 14, 2022